Mujib Logo

  • +880244814020
  • Fax: +880244814003
  • info@sau.edu.bd

Faculty Name: Department of Soil Science

Image Name Designation Phone Email
Photo K. M. Salahin Kamal Deputy Registrar 01710623649 salahinkamal.sk@gmail.com
Photo Md. Abdul Khalek Assistant Registrar 01714838441 mdabdulkhalek78@yahoo.com
Photo Sohel Chandra Kar Office Assistant 01719700343 sohelkar1979@gmail.com